Центърът на НПО в Разград в създаден да подпомага развитието на гражданското общество в област Разград.

Организира тренинги за местни граждански лидери и подпомага усилията за укрепване капацитета на нестопанските организации и гражданския сектор в област Разград. В момента Центърът осъществява проект за консултиране на ромската общност, гражданско наблюдение над съда, подкрепя развитието на дневен център за жени в село Стражец и работилница за етнонакити.


   Нашата мисия е да се застъпваме за гражданско участие в демократичните процеси на местно ниво.