„РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА НПО МРЕЖА ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”


   
Проектът се финансира от Програма ФАР 2005 «Развитие на гражданско общество»

Партньор на проекта:Център “Отворена врата” – гр.Плевен

Местоположение: Североизточен, Северен централен, Южен централен район на България

Продължителност: ноември 2007 г. – декември 2008 г.

Ръководител на проекта: Георги Милков